Lokalizacija

Lokalizacija je postupak kojim se internacionalizirani korisnički priručnici, dokumentacija, web mjesta (CMS sustavi), softver, aplikacija, računalna igra ili neki drugi proizvod prilagođavaju jezičnom, kulturološkom i političkom okruženju korisnika, tj. ciljanog tržišta. Iako se lokalizacija većim dijelom sastoji od prevođenja korisničkih priručnika, dokumentacije, web mjesta (CMS sustava), softvera, aplikacija za pametne telefone, računalnih igara ili nekog drugog proizvoda na ciljni jezik, ona također uključuje i prilagođavanje drugih tehničkih detalja. Samo prevođenje je interpretacija teksta pisanog na izvornom jeziku primjenom vokabulara, pravila i duha ciljnog jezika i samo je dio procesa lokalizacije. S druge strane, lokalizacija obuhvaća tehničku pripremu sadržaja, prijevod i/ili prilagodbu teksta i slika, završnu provjeru i doradu materijala te još niz aktivnosti koje prelaze okvire uobičajenog opsega prevoditeljskih poslova. Pri lokalizaciji dokumentacije tekst za prevođenje izdvaja se iz formata za objavu, zatim se prevedeni tekst vraća u takav format, prilagođavaju se fontovi i raspored grafičkih i tekstualnih elemenata, uređuju slike s tekstom ili kulturološki promjenjivim elementima, itd. Tijekom lokalizacije se katkad tekst za prevođenje izdvaja iz programskog koda, prevedeni tekst se vraća u programski kod, skraćuju se ili produljuju elementi korisničkog sučelja i uređuju slike s tekstom ili kulturološki promjenjivim elementima. Postupak lokalizacije može se poistovjetiti s prevođenjem jedino u slučaju kada se lokalizira tehnički vrlo jednostavan materijal, poput grafički neoblikovanog dokumenta koji sadrži samo tekst.

Cijena lokalizacije formira se sukladno kompleksnosti projekta i roku isporuke. Svakom pojedinom projektu lokalizacije pristupa se individualno, a cijena lokalizacije formira se uzimajući u obzir jezičnu kombinaciju, stručno područje i vrstu projekta (korisnički priručnik, dokumentacija, web mjesto ili stranica (CMS sustav), softver, aplikacija, računalna igra ili neki drugi proizvod) veličinu projekta te rok isporuke. Cijena lokalizacije za hitne projekte, ovisno o hitnosti, obračunava se na temelju osnovne cijene lokalizacije i dodatka za hitnost. Ako se radi o većim projektima lokalizacije, nudimo popuste.